O nama

  • POŽAR – SIGURNOST, servis vatrogasnih aparata, prodaja vatrogasnih aparata i opreme za gašenje
  • U suradnji sa našom poslovnom suradnjom radimo i poslove ZAŠTITE NA RADU te poslove ŽAŠTITE OD POŽARA koji uključuju:
   • Periodični (godišnji) pregled vatrogasnih aparata te unutarnji pregled nakon upotrebe vatrogasnih aparata
   • Vođenje evidencije o redovitom pregledu vatrogasnih aparata
   • Savjetovanje prilikom planiranja zaštite od požara
   • Nabavka potrebnih vatrogasnih aparata sa preporukom vrste, količine i modela aparata
   • Nabavka i ugradnja potrebne opreme za vatrogasne aparate (naljepnice, ormarići, kutije, nosači)
   • Osposobljavanje djelatnika u gašenju početnog požara – sa praktičnom obukom rukovanja vatrogasnim aparatima
   • Nabavka obavezne opreme na unutarnje i vanjske hidrantske ormare

 

   • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način sukladno Zakonu o zaštiti na radu
   • Izrada procjene opasnosti i revizija procjene opasnosti
   • Ispitivanje i izdavanje uvjerenja za orđua s povećanim opasnostima
   • Ispitivanje parametara radne okoline (mikroklima – buka, osvijetljenost)
   • Ispitivanje elektro instalacija
   • Ispitivanje ventilacijskih sustava
   • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
   • Pomoć oko vođenja dokumentacije Zaštite na radu i ostalo

 

 • Vlasnik – Damir Cebin: dipl. ing . sig. – smjera zaštite od požara
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika službe za zaštitu od požara – pri Ministarstvu unutarnjih poslova : broj: 511-01-208-UP/I-599/1-2012
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu pri Ministarstvu rada i mirovinsklog sustava: klasa: UP/I-133-02/11-03/313, uruđbeni broj: 524-08-01-01/2-12-7